BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą szeroką ofertą usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona życia i zdrowia pracowników to nie tylko obowiązek moralny pracodawcy, lecz również obowiązek wynikający z przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca zapewnia pracownikowi odpowiednie do stanowiska i zagrożeń na nim środki ochrony zbiorowej, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe – środki ochrony indywidualnej.

Obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników dotyczy nie tylko występujących obecnie zagrożeń dla ich życia i zdrowia, lecz również ochrony przed możliwymi przyszłymi skutkami wykonywania pracy – na przykład urazami układu mięśniowo – szkieletowego powstałymi wskutek transportu zbyt dużych ciężarów.

Jednym ze sposobów zmniejszenia zagrożenia dla pracowników jest pozyskanie funduszy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wymaga to jednak napisania i wysłania wniosku na działania doradcze, inwestycyjne lub doradczo – inwestycyjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy usługę w zakresie pozyskania funduszy z Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych.

Usługa ta obejmuje profesjonalne wypełnienie „Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”. Gwarantujemy profesjonalne wypełnienie wniosku; w przypadku, jeśli „Wniosek” nie przejdzie pierwszego etapu – oceny formalnej – zwracamy pieniądze, jakie zabraliśmy za napisanie wniosku.

Oferujemy też pozostałą obsługę klienta aż do rozliczenia wniosku.

W wyżej wymienionym zakresie klientami naszymi były i są podmioty z różnych branż: budowlanej, restauracyjnej, usługowej, przemysłowej. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług.

 

Poza wymienią wcześniej usługę „EGIDA” Marta Klimas – Haczkowska oferuje swoim klientom także:

  • wstępne i okresowe szkolenia BHP dla kadry:

– kierowniczej (również pracodawców),

– administracyjno – biurowej (wszystkie stanowiska),

– robotniczej (wszystkie stanowiska);

  • sporządzanie:

– oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk,

– karty pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy,

– instrukcji obsługi BHP maszyn i urządzeń,wykazu czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
– rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
– spisu stosowanych substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie,
– regulaminu gospodarki odzieżą i środkami ochrony indywidualnej.

 

Oferujemy również kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, audyty BHP oraz informowanie klientów o zmieniających się w tym zakresie przepisach prawnych, pomoc w doborze środków ochrony zarówno zbiorowej jak i indywidualnej.