Raport środowiskowy czy doradztwo środowiskowe – Usługi z zakresu ochrony środowiska

Kluczem do rozwoju w dobie zmian klimatycznych, pogarszania się jakości powietrza, wyczerpywania źródeł wody pitnej, jest wykorzystywanie technologii oszczędzających surowce, nisko-odpadowych, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie podmioty podjęły zdecydowane działania skoncentrowane na ograniczeniu wpływu, jaki wywierają na środowisko. Po to właśnie zaczęłam w EGIDA doradztwo środowiskowe. Od wielu lat wspieram klientów z terenu całej Polski województwa łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, pokazując im drogę do zmiany. Pierwszym krokiem na drodze do świadomych zmian jest profesjonalny audyt środowiskowy.

 

Profesjonalne doradztwo środowiskowe i audyt środowiskowy

W wielu przedsiębiorstwach zmienia się sposób postrzegania roli, jaką odgrywa środowisko w naszym życiu. Mimo urbanizacji i postępującego rozwoju nowych technologii człowiek jest wciąż częścią natury. Co więcej, ochrona powietrza atmosferycznego, wody, powierzchni ziemi, krajobrazu, roślin lub zwierząt jest obowiązkiem, który wynika także z przepisów prawa. Dlatego moim celem jest profesjonalne doradztwo. Ochrona środowiska skoncentrowana na pogłębieniu empatii i wypracowaniu standardów działania. Moją współpracę z klientami otwiera audyt środowiskowy, który pozwala zobaczyć, na jakim etapie jest konkretna organizacja i jakie zmiany należy w niej wprowadzić, aby poprawić jakość działania. Analizuję również, jak wygląda gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie. Przygotowuję profesjonalny raport środowiskowy, który przedstawiam klientom. Dokument zawiera wytyczne oraz wskazówki niezbędne w procesie zmiany i przystosowania się do obowiązujących przepisów.

Stałe wsparcie

Jestem świadoma, że moi klienci nie muszą orientować się w bieżących przepisach. Dlatego moją rolą jest przystosowanie ich organizacji do aktualnych wymogów oraz stałe wsparcie, gdy regulacje ulegają zmianom. Dbam o bezpieczeństwo moich klientów, wykonując dla nich audyt środowiskowy, który obejmuje między innymi analizę zgodności działalności firmy z przepisami prawnymi. Przygotowuję również profesjonalną dokumentację środowiskową, by ochrona środowiska w firmie była na odpowiednim, wysokim poziomie.

Sprawozdania środowiskowe i pomoc w rozliczeniach

Obecnie w ramach stałej współpracy i opieki nad firmami, oprócz informowania klientów o zmianach w przepisach dotyczących ochrony środowiska, zajmuję się również:

 • przygotowywaniem rozliczeń wysokości opłat za korzystanie ze środowiska – za poszczególne komponenty środowiska,
 • sporządzaniem rocznych sprawozdań (sprawozdanie za korzystanie ze środowiska) w tym zakresie.

Wysokość opłaty za komponenty a sprawozdanie środowiskowe

Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Każdy podmiot, który korzysta ze środowiska, jest zobowiązany do naliczenie do końca marca opłaty za korzystanie z niego w roku poprzednim.

Jeśli wysokość opłaty za którykolwiek z komponentów środowiska, czyli:

 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowanie odpadów,

przekroczy 100 zł, podmiot ma obowiązek złożenia sprawozdania za rok poprzedni i złożenia go do Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Pomagamy sporządzać takie sprawozdania środowiskowe oraz raporty środowiskowe.

Jeśli wysokość opłaty za dany komponent środowiska przekroczy 800 zł, podmiot ma obowiązek wpłaty tej kwoty na odpowiednie konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Podmioty, u których wysokość opłaty za każdy z komponentów środowiska nie przekracza 100 zł, nie składają sprawozdań ani nie wnoszą opłat. Są jednak zobowiązane do prowadzania ewidencji w tym zakresie.

Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie środowiskowe?

Wielu klientów zwraca się do nas z pytaniem, jak sporządzić sprawozdanie środowiskowe? Sporządzanie elektronicznych sprawozdań odbywa się w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, podmiot, którego działalność jest związana z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza, ma obowiązek założenia elektronicznego konta w Bazie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Musi też – w terminie do końca lutego każdego roku –  przygotować elektroniczny raport środowiskowy za rok poprzedni. Ten obowiązek jest nałożony również wtedy, gdy następuje to wyłącznie przez posiadane środki transportu.

Jak EGIDA pomaga klientom?

Oferujemy naszym klientom zarówno założenie konta w KOBIZE, sporządzamy również  sprawozdania środowiskowe w oparciu o dostarczone nam informacje. Usługa obejmuje również wysłanie przez nas pocztą elektroniczną potwierdzenia wysłania raportu oraz poszczególnych części tego dokumentu. Powierzając opiekę nad tym obszarem naszej firmie, klienci mają pewność, że sprawozdanie środowiskowe zostanie wysłane na czas!

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy prowadzący działalność gospodarczą musi znać przepisy ochrony środowiska w tym zakresie. Dlatego klientom z całej Polski a przede wszystkim z województw: łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego oferujemy usługi z zakresu ochrony środowiska. Sporządzamy sprawozdania środowiskowe i przygotowujemy rozliczenia opłaty środowiskowej. Służymy również informacją o pozostałych przepisach z tym związanych – pomocy de minimis i obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Sprawozdania środowiskowe i opłaty związane z produkcją, importem, eksportem i wykorzystaniem opakowań, olejów smarnych i opon

Zgodnie z obowiązującym prawem podmiot, który:

 • wytwarza opakowania,
 • importuje opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • eksportuje opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,
 • wprowadza produkty w opakowaniach,
 • eksportuje produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • organizuje odzysk opakowań,

ma obowiązek złożenia do 15 marca rocznego sprawozdania z ochrony środowiska o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami oraz o opłacie produktowej za poprzedni rok. W tym terminie musi również dokonać wpłaty wyznaczonej kwoty na odpowiedni rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Obowiązkiem podmiotu jest także prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazanie odpowiedniej kwoty na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. W EGIDA sprawozdanie środowiskowe to jeden z dokumentów, który otrzymują od nas klienci w ramach stałego wsparcia i opieki nad tym obszarem.

Obowiązek naliczenia i przekazania opłaty produktowej oraz prowadzenia odzysku i recyklingu dotyczy również podmiotów wprowadzających między innymi oleje smarowe i opony. Również w tym zakresie oferujemy klientom w pełni profesjonalną pomoc.

Raporty środowiskowe – gospodarka odpadami i ochrona powietrza atmosferycznego

Oferujemy także inne usługi z zakresu ochrony środowiska.

Sporządzamy roczne raporty środowiskowe o wytworzonych odpadach oraz o sposobie gospodarowania nimi, przekazywane do Urzędów Marszałkowskich. Wśród klientów, dla których sporządzamy takie sprawozdania, są podmioty od bardzo małych do zajmujących się przetwórstwem odpadów. Uczymy klientów, jak powinno wyglądać prawidłowe gospodarowanie odpadami w ich firmie, a po czasie weryfikujemy, czy zarządzanie odpadami – jako kompletny proces od A do Z – jest efektywne.

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Ponadto w ofercie mamy pomoc przy procesach inwestycyjnych – otrzymanie pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego, na wywarzanie odpadów. Pomoc ta obejmuje:

 • tworzenie dokumentu, jakim jest raport oddziaływania na środowisko,
 • wypełnianie wniosków o wydanie pozwolenia,
 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • przeglądy środowiskowe.

 

Sporządzanie kart ewidencji odpadów.

Zajmujemy się obsługą podmiotów w zakresie związanym z wykorzystywaniem substancji, które zubażają warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych lub przeciwpożarowych. Obsługa obejmuje tworzenie konta w Bazie Danych Sprawozdań o Substancjach Zubażających Warstwą Ozonową i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych i sporządzanie rocznych sprawozdań. Proponujemy również zakładanie kont i sporządzanie Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Wśród naszych usług jest zarówno informowanie klientów o ich obowiązkach, jak również wszystkie inne czynności dozwolone w tym zakresie przepisami prawa.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jest obowiązkiem każdego podmiotu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczymy profesjonalne usługi i jesteśmy do dyspozycji klientów, pomagając im w codziennym realizowaniu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w  wypełnianiu regulacji. Zapraszamy do podjęcia współpracy!