Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska – dla kogo obowiązkowe?

Każdy podmiot, który korzysta ze środowiska, jest zobowiązany do złożenia sprawozdania. Sprawozdanie  środowiskowe to dokument, którego ważnym elementem jest wykaz będący podstawą ustalenia wysokości opłat. W Egida pomagamy klientom w określeniu, czy są zobowiązani do jego przedstawienia sprawozdania oraz w stworzeniu wykazu. By pomóc jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzamy audyt środowiskowy. Sprawozdanie z korzystania ze środowiska musi być złożone w określonym, nieprzekraczalnym terminie. Warto pamiętać, że firmy, które nie generują odpadów, również są zobowiązane do przygotowywania stosownych dokumentów. Marszałek województwa może zwolnić je z tego obowiązku, biorąc pod uwagę charakter działalności. Jeśli podmiot nie wytwarza odpadów w związku z prowadzoną działalnością, nie składa sprawozdania. To, czy firma musi przygotować sprawozdanie za korzystanie ze środowiska i jakiego rodzaju musi to być dokument, wynika z USTAWY z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, poz.21 z późn. zm.) oraz Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Jakie są sprawozdania?

Polscy przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do składania różnych sprawozdań. Należą do nich:

  • sprawozdanie o wytworzonych odpadach,
  • sprawozdanie o zebranych/przetworzonych odpadach,
  • sprawozdanie o produktach w opakowaniach,
  • sprawozdanie o zużytym sprzęcie

i inne, które zostały wyszczególnione w Ustawie. Co więcej, przedsiębiorstwa muszą również przygotować sprawozdanie środowiskowe KOBIZE oraz sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska.

Sprawozdanie środowiskowe a certyfikaty

Firmy, które starają się o uzyskanie ISO 14001, czy innych certyfikatów dotyczących zarządzania środowiskiem, powinny być świadome, jak ważne jest terminowe składanie sprawozdań. Każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany na mocy aktualnych przepisów prawa zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) przedłożyć marszałkowi województwa starannie przygotowany wykaz, który zawiera niezbędne informacje wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, a także dane, które jednoznacznie wskazują na zakres korzystania ze środowiska. W dokumencie musi się znaleźć w szczególności rzetelna informacja o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza oraz o wielkości emisji. Dotyczy to tych podmiotów, które w ramach swojej działalności wprowadzają do powietrza pyły lub gazy.

Jak pomagamy klientom?

W Egida pomagamy właścicielom firm i wytypowanym przez nich pracownikom w prowadzeniu dokumentacji, na podstawie której należy złożyć sprawozdanie. Ważne, by działać systematycznie –  na bieżąco gromadzić i opisywać dokumenty. Pomocne będzie również sporządzanie wykazów. Uczymy, jak przez cały rok opisywać dokumenty i jak je katalogować. Takie postępowanie sprawia, że sprawozdanie z ochrony środowiska zgodne z aktualnymi przepisami można przygotować w krótkim czasie bez zaniedbania innych, bieżących obowiązków.