Pozwolenie na odpady – dla kogo?

Firmy, które chcą zarządzać odpadami w ramach prowadzonej działalności, muszą uzyskać niezbędne pozwolenia. Również podmioty, które wytwarzają odpady, potrzebują stosownych dokumentów. Warto pamiętać, że należy dopełnić niezbędnych formalności, a przede wszystkim przygotować wymaganą dokumentację, by uzyskać pozwolenie na odpady. Co więcej, potrzebne są aż dwa dokumenty:

  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na zbieranie odpadów.

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów potrzebują zarówno podmioty, które zarządzają odpadami, jak również te, które wytwarzają określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w art. 180a. ilości odpadów standardowych i niebezpiecznych. Drugi rodzaj zezwolenia jest niezbędny podmiotom, które traktują gospodarowanie odpadami, jako podstawę swojej działalności.

Pozwolenia wodnoprawne – dla kogo?

Zgodnie z Ustawą Prawo wodne przedsiębiorstwa, które chcą rozpocząć nowe przedsięwzięcia oddziałujące na wody powierzchniowe lub podziemne, zmieniające stosunki wodne – na przykład uruchomić produkcję – lub postawić budynki firmowe na obszarach, które są szczególnie zagrożone powodzią, muszą postarać się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Co więcej, wszystkie podmioty potrzebują odpowiednich dokumentów, jeśli będą gromadzić: ścieki, środki chemiczne oraz inne materiały szkodliwe dla środowiska i mogące zanieczyścić wodę na obszarach, które są szczególnie zagrożone powodzią. Przepisy te skierowane w pierwszej kolejności do wytwórców ścieków przemysłowych, czyli podmiotów, które wprowadzają do urządzeń kanalizacyjny należących do kogoś innego ścieki przemysłowe w tym substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Jednym z podstawowych dokumentów, którego treść powinna być znana większość firm produkcyjnych i wszystkim wytwórcom ścieków przemysłowych, jest ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r., który określa udostępnianie informacji o środowisku oraz jego ochronie, a także udziale społeczeństwa w ochronie i ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815).

Jak wspieramy naszych klientów w Egida?

W Egida wspieramy przedsiębiorców poprzez wykonanie  audytu środowiskowego oraz poznanie specyfiki działania ich firmy. Na tej podstawie możemy wskazać, jakie dokumenty i rodzaje pozwoleń będą niezbędne, by prowadzona działalność była zgodna z aktualnymi przepisami. Co więcej, pomagamy zgromadzić odpowiednią dokumentację i określić, do jakiego organu należy ją złożyć. Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz stałemu wsparciu klienci nie tylko działają zgodnie z przepisami, ale również za sprawą zwiększonej świadomości ekologicznej dokonują istotnych zmian w sposobie produkcji, kierując się przy tym troską o środowisko naturalne.