SZKOLENIE Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI


Magazynowanie odpadów

Obowiązujące przepisy w zakresie magazynowania różnej kategorii odpadów.


Zasady klasyfikacji odpadów w firmie

Ćwiczenia z zakresu wymagań, definicji odpadu, zapoznanie się z katalogiem odpadów i karami.


Wypełnianie dokumentacji

Ćwiczenia na przykładach różnego rodzaju ewidencji odpadów.

Znamy się na rzeczy

Od 2008 roku zajmujemy się doradztwem z zakresu ochrony środowiska. Współpracujemy z firmami produkcyjnymi, budowlanymi, usługowymi. Pomogliśmy wielu klientom uzyskać decyzje z zakresu gospodarki odpadami, pozwolenia wodnoprawne, a także pozwolenia na emisję. Na co dzień pomagamy rozwiązać problemy związane z klasyfikacją odpadów, weryfikacją odbiorców, z prawidłowością magazynowania odpadów. Współpracujemy z inspektorami ppoż. w zakresie decyzji odpadowych wymagających operatu ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie przeprowadzonych audytów pomagamy prowadzić gospodarkę odpadami w sposób racjonalny, korzystny dla środowiska oraz ekonomiczny.

Podpowiadamy, jak utrata statusu odpadów, czy uznanie odpadu za produkt uboczny zmniejszy koszty gospodarowania odpadami.

Od kilku lat prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony środowiska, skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami, sprawozdawczością w firmach.

W część teoretyczną wplatamy warsztaty, aby uczestnicy nabyli nowe umiejętności i mogli wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce.

Informacje o szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami. Szkolenie skierowane jest do pracowników firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów), specjalistów ds. ochrony środowiska odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami w firmach. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresie gospodarki odpadami w firmie produkcyjnej, usługowej, instytucji.

Szczegółowy program szkolenia

1

Podstawowe definicje z ustawy o odpadach:

posiadacz odpadów, wytwórca, zbierający, przetwarzający, odbierający, transportujący, pośrednik oraz sprzedawca, magazynowanie odpadów i inne.

2

Odpowiedzialność prawna i obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami.

Interpretacja przepisów obowiązującego prawa, zrozumienie istoty ustawy i procedur z niej wynikających.

3

Zasady klasyfikacji odpadów w firmie i instytucji – ćwiczenia:

 • kiedy mamy do czynienia z odpadem,
 • zasady kwalifikacji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
 • które z odpadów są odpadami komunalnymi,
 • szczególne wymagania dot. odpadów niebezpiecznych,
 • nieprawidłowe klasyfikowanie odpadów,
 • kary za niestosowanie hierarchii postępowania z odpadami.
4

Uznanie materiału lub substancji za produkt uboczny.

 • procedura wystąpienia o uznanie odpadu za produkt uboczny;
 • przykłady rodzajów odpadów uznanych za produkty uboczne
5

Utrata statusu odpadu, procedura utraty statusu odpadów.

Kary administracyjne przewidziane w ustawie o gospodarowaniu odpadami, grzywny za niewłaściwe składowanie i segregację śmieci.

6

Decyzje (pozwolenia/zezwolenia) w gospodarce odpadami:

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • pozwolenie zintegrowane,
 • zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów,
 • samodzielne wyliczanie ilości odpadów,
 • które mogą być magazynowane w tym samym czasie lub w roku kalendarzowym, w przypadku zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie odpadów,
 • wymagane załączniki,
 • kontrola komendanta straży pożarnej
 • kiedy organ może wydać decyzję odmowną,
 • wpis do BDO w przypadku braku konieczności wystąpienia o wydanie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami;
 • uprawnienia do transportu odpadów/wpis do BDO,
 • kwestia przenoszenia pozwoleń na nowy podmiot.
7

Magazynowanie odpadów:

 • obowiązki w zakresie magazynowania według obowiązujących przepisów,
 • magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
 • magazynowanie olejów odpadowych,
 • ograniczony czas magazynowania odpadów
8

Przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom:

 • odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności,
 • przekazywanie wyspecjalizowanym podmiotom,
 • weryfikacja odbiorców,
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym,
 • wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne.
9

Obowiązki zagospodarowania odpadów komunalnych wynikające z przepisów prawa miejscowego – przykłady

Teoretyczne przykłady pomagające w zrozumieniu, na czym polega gospodarowanie odpadami, procesy i procedury z tym związane.

10

Najczęściej występujące błędy w przekazywaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

Procedury przekazywania odpadów podmiotom poza granicami województwa, zasady bezpieczeństwa dotyczące segregacji odpadów medycznych.

11

Ewidencjonowanie odpadów oraz sprawozdawczość:

 • podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji,
 • podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji,
 • ewidencja uproszczona,
 • sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
12

Wypełnianie kart ewidencji i przekazania odpadów, w tym metalowych – ćwiczenia na przykładach:

 • ewidencja odpadów wytworzonych w instalacji i poza instalacją,
 • ewidencja odpadów przetwarzanych i zbieranych, w tym w PSZOK
 • ewidencja przyjętych odpadów od osób fizycznych,
 • ewidencja odpadów przyjętych od podmiotów gospodarczych,

Miejsce szkolenia i Prowadząca

Hotel Iness Łódź, ul. Wróblewskiego 19/22
Czas szkolenia: 9.00- 16.00

Termin szkolenia:  21.06.2022
05.07.2022
19.07.2022
02.08.2022

W cenę szkolenia wliczony jest lunch

Prowadząca szkolenie:
Egida Marta Klimas-Haczkowska
www.bhphaczkowska.pl

Zapytaj o cenę szkolenia